SỬ DỤNG GIỜ LÀM VIỆC NƠI CÔNG SỞ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

Cập nhật lúc:   10:41:11 - 27/09/2017 Số lượt xem:   4890 Người đăng:   Administrator
Th.S Nguyễn Văn Cường, báo cáo tham luận tại Hội thảo. Th.S Nguyễn Văn Cường, báo cáo tham luận tại Hội thảo.
Hoạt động công vụ, một vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội,
Hoạt động công vụ, một vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng cơ bản thúc đẩy phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian gần đây Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chất lượng hoạt động công vụ và đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, là việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) nhà nước, vì thời giờ làm việc của CB,CC,VC là một trong các nguồn lực quan trọng và cần thiết để thực hiện công vụ. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc là một giải pháp quan trọng để tiết kiệm thời giờ, nâng cao chất lượng công tác và ý thức trách nhiệm của CB,CC,VC nhà nước, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ. Nếu thời gian làm việc không được sử dụng hiệu quả sẽ làm cản trở sự vận hành của bộ máy chính quyền, ảnh hưởng đến công việc của người dân. 
 
Việc sử dụng hiệu quả giờ làm việc của CB,CC,VC trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều văn bản đề cập đến vấn đề chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức (Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CB,CC,VC ) và các địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động của CB,CC,VC.
 
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động công vụ đã góp phần làm thay đổi diện mạo nền hành chính nhà nước, đội ngũ CB,CC,VC  nhà nước từng bước được xây dựng và nâng cao về chất lượng, góp phần tích cực đưa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Nhưng thực tế hiện nay không ít CB,CC,VC làm việc thiếu tích cực, chưa chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật lao động, còn xao nhãng với công việc, bớt xén thời gian làm việc như: Đi muộn, về sớm, chơi game, uống rượu, bia và đôi khi dành nhiều thời gian làm việc nơi công sở để điện thoại, chat… thậm chí còn một bộ phận CB,CC,VC chưa chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc nơi công sở, thiếu trách nhiệm trong công việc, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác. Thực tế đó đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng hình ảnh của CB,CC,VC.  
 
Nguyên nhân là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức còn hạn chế; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức đến quản lý thời giờ làm việc; ý thức chấp hành các quy định về sử dụng thời giờ làm việc của một bộ phận CB,CC,VC nhà nước còn yếu kém; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc không nghiêm…
Để nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của đội ngũ CB,CC,VC trong cơ quan nhà nước hiện nay, nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:
 
1. Nhóm giải pháp chung
 
- Tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ
 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, cần tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ để bản thân CB,CC,VC ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc đối với xã hội, đối với cơ quan, đơn vị nói chung và đối với chính bản thân mình nói riêng; đồng thời cần giáo dục để bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ việc sử dụng giờ làm việc một cách hiệu quả không những là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi CB,CC,VC có như vậy thì tự bản thân CB,CC,VC có động lực, ý chí phấn đấu làm việc hiệu quả hơn, hăng say hơn, đúng yêu cầu hơn. Đây là tiền đề quan trọng, là nền tảng cơ bản góp phần nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao đạo đức công vụ của mỗi CB,CC,VC.
 
- Quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả các văn bản có nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc đến từng cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thủ trưởng cơ quan cần quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả các văn bản có nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, cũng như các quy định về nội quy làm việc trong cơ quan đến toàn thể CB,CC,VC bằng nhiều hình thức phong phú để từng bước mỗi một CB,CC,VC ghi nhận những quy định này trong tâm trí, trong suy nghĩ từ dó thể hiện bằng việc làm cụ thể.
 
- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong việc quản lý giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CB,CC,VC không chỉ đơn thuần là quản lý hành chính về thời gian mà cần gắn chuyên môn với nâng cao chất lượng công việc. Hiện tượng có nơi CB,CC,VC rỗi rãi đến mức chơi cờ, chơi game, tán gẫu hàng giờ,... nhưng cũng có nơi CB,CC,VC làm không hết việc. Do đó, muốn nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong việc quản lý thời gian làm việc CB,CC,VC ở cơ quan nhà nước cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị; xác định rõ vị trí việc làm của từng CB,CC,VC; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc và tổ chức có khoa học quá trình lao động của CB,CC,VC. Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế quản lý việc sử dụng thời gian làm việc của công chức theo tính đặc thù công việc của từng đối tượng.
 
- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động công vụ
 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng, quản lý và xử lý các cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý, đây là giải pháp khá quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc CB,CC,VC trong các cơ quan nhà nước, trên cơ sở đó mỗi CB,CC,VC, khi thực hiện công vụ sẽ giảm thời gian hơn so với làm việc thủ công.
 
- Phát huy cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” 
 
Khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân phải công khai quy trình, thủ tục, thực hiện cải cách hành chính, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí CB,CC,VC có năng lực trình độ chuyên môn cao làm việc tại bộ phận một cửa để tiết kiệm thời giờ làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.
 
- Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc
 
Đây chính là điều kiện ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, tinh thần, ý chí phấn đấu của CB,CC,VC trong việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động. Do đó, để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc trong cơ quan thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần gương mẫu thực hiện tốt, có hiệu quả thì mới có thể nêu gương cho những CB,CC,VC trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần biết cách ghi nhận thành tích của nhân viên, biết cách động viên, khích lệ tinh thần hợp lý nhằm tạo động lực cho CB,CC,VC cố gắng  phấn đấu để làm việc hiệu quả.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, động viện khen thưởng kịp thời; đồng thời chấn chỉnh việc sử dụng thời giờ làm việc kém hiệu quả
 

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nội quy, quy định về thời giờ làm việc, về sử dụng thời giờ làm việc và kỷ luật lao động, theo đó cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời những tập thể, những CB,CC,VC chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đạt thành tích cao; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp làm việc chưa nghiêm túc, chưa sử dụng thời giờ làm việc hiệu quả. Việc khen thưởng, góp ý phê bình kịp thời sẽ tạo động lực cho CB,CC,VC cố gắng, phấn đấu làm việc có hiệu quả hơn, năng suất hơn, chất lượng hơn.

Toàn cảnh Hội thảo “Xây dựng nếp sống văn hóa công sở” do Công đoàn Viên chức Phú Yên phối hợp với Liên hiệp Hội Phú Yên tổ chức ngày 14/5/2015. - (Ảnh: CĐVC Phú Yên, cung cấp)
2. Nhóm giải pháp cụ thể đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức
 
Mỗi CB,CC,VC cần nhận thức được ý nghĩa việc tiết kiệm, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc và nhận thức việc sử dụng đúng, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc là nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Vậy nên mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
 
-Lên kế hoạch làm việc một cách khoa học
 
Để đạt được hiệu quả và năng suất làm việc cao, từng CB,CC,VC cần phải làm chính là lên kế hoạch thực hiện những việc cần phải làm trong ngày, hàng tuần, hàng tháng, rồi đến hàng năm và cuối cùng là những mục tiêu dài hạn, chia nhỏ khối lượng công việc, xác định thời hạn từng nhiệm vụ cần phải hoàn thành.
 
- Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
 
Tâm lý chung của rất nhiều người là việc dễ làm trước, khó làm sau. Tuy nhiên, một người thành công lại là người biết tập trung làm công việc mang lại giá trị cao, được ưu tiên. Như vậy, tùy theo mức độ quan trọng và gấp rút về mặt thời gian cán bộ, công chức, viên chức nên chia công việc theo thứ tự ưu tiên.
 
- Quyết đoán và hành động nhanh
 
Trái ngược với quyết đoán là sự trì hoãn, sự chần chừ… sẽ mất thời gian và cơ hội. Chính vì thế, thay vì tự nhủ “để ngày mai làm cũng được”, CB,CC,VC nên quyết đoán và hành động nhanh chóng để tránh bị quá tải vào ngày hôm sau. Sự chủ động và quyết đoán trong công việc sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức giảm thiếu tối đa thời gian “chết” và nâng cao hiệu suất làm việc.
 
- Không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh
 
Đây chính là một trong những bí quyết làm việc một cách hiệu quả nhất. Một người thành công sẽ biết cách dành thời gian để tập trung làm việc chứ không phải để “lập hội tán gẫu nơi công sở”. Vì vậy, hãy tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc, điều đó không chỉ đem lại kết quả công việc hoàn thành cao mà còn giúp CB,CC,VC tiết kiệm được rất nhiều thời gian để đầu tư vào các lĩnh vực hữu ích hơn.
 
- Nói ít và lắng nghe nhiều
 
Lắng nghe là một yếu tố kỳ diệu giúp CB,CC,VC tạo dựng được mối quan hệ bền lâu và nâng cao hiệu suất làm việc. Khi biết cách lắng nghe, CB,CC,VC sẽ nhận được những ý kiến từ đồng nghiệp hay lãnh đạo đóng góp cho công việc của bạn. Chính vì vậy, thay vì chăm chăm bày tỏ ý kiến của mình mà phớt lờ ý kiến của người khác, hãy tập trung lắng nghe và giải quyết công việc của mình hiệu quả nhất.
 
-  Tự đánh giá và ghi nhận thành quả
 
Hiệu suất được tính toán dựa vào cách phân bổ thời gian để hoàn thành công việc theo cách hiệu quả nhất chứ không dựa vào việc một người tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc đó. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành công việc, CB,CC,VC nên tự đánh giá những điều đã làm được, đồng thời tìm ra những việc còn thiếu sót để khắc phục.
Như vậy, việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc bằng một hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ nêu trên vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện quan trọng, vừa là tiền đề cơ bản để xây dựng hình ảnh người CB,CC,VC nhà nước có tinh thần, thái độ tận tụy với công việc, có tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên cần, hăng say, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước ■ 
ThS. Nguyễn Văn Cường
Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật
(Trường Chính trị tỉnh Phú Yên)

 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 257
accessibility Hôm qua: 858
account_circle Trong tháng: 199.309
account_box Trong năm: 16.612
supervisor_account Tổng truy cập: 2.595.604