Mùa xuân toàn thắng và sự tỏa sáng của sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật lúc:   17:01:53 - 04/01/2018 Số lượt xem:   84
Thắng lợi mùa Xuân 30/4/1975 đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước – kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã h Thắng lợi mùa Xuân 30/4/1975 đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước – kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã h
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mang lại cho đất nước ta một dấu ấn lịch sử
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mang lại cho đất nước ta một dấu ấn lịch sử. Dấu ấn đó, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của những người lính cụ Hồ, những nhân chứng lịch sử, và vẫn như thắp lửa trong hơn 90 triệu trái tim của mỗi người Việt Nam hôm nay. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta diễn ra trong vòng gần hai tháng (58 ngày đêm, từ ngày 4/3/1975, ta mở Chiến dịch Tây Nguyên đến ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng), với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, gồm ba đòn tiến công chiến lược lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẳng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau thắng lợi của Chiến dịch Tây nguyên và Chiến dịch Huế-Đà Nẳng, Bộ Chính trị khẳng định: “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” (1). Từ đó, quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trận quyết chiến lược diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975 đã giành toàn thắng, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn 117 năm của các thế lực thực dân đế quốc xâm lược trên đất nước ta, Tổ quốc ta được độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Để giành được thắng lợi to lớn, trọn vẹn này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã cố kết thành một khối đoàn kết dân tộc thống nhất vững bền, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh, trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, kiên cường, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, đánh thắng địch từng bước, giành thắng lợi từng phần, cuối cùng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân.

Thắng lợi to lớn và toàn diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước làm nổi bật và khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã đề ra đường lối, phương pháp cách mạng và đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo và chỉ đạo thực hiện thành công đường lối đó.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta những bài học lịch sử giá trị, trong đó có bài học về huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Như lời Đại tướng Văn Tiến Dũng trả lời với các học giả phương Tây: “Một lần nữa tôi muốn nói rằng nguồn gốc mọi thắng lợi của chúng tôi là sức mạnh của cả một dân tộc vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình trong thời đại ngày nay. Và Ban lãnh đạo chúng tôi biết khai thác, biết phát huy tất cả những sức mạnh đó để chiến thắng” (2). Sau này, trong tác phẩm “Giải phẫu một cuộc chiến tranh” xuất bản tại Niu-Oóc (Mỹ) năm 1985, giáo sư sử học, tiến sĩ triết học Mỹ Gabri- en Côn-cô (Gabriel Kolko) đã chỉ ra nguyên nhân tạo nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược, được khơi dậy từ “Đường lối quần chúng và sự động viên của Việt Nam dân chủ cộng hòa tỏ ra là một phương pháp rất có hiệu quả…”. Ông rút ra nhận xét: “Ngoài những chiều cạnh về thể chất và về quân sự rất đặc biệt của Việt Nam, kẻ thù đó của Mỹ còn có những vốn quý về chính trị và về tri thức rất nguy hiểm cho Mỹ bởi vì phương pháp luận sáng tạo của cách mạng có thể áp dụng không phải chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi khác nữa. Mỹ đã chọn nhầm một nước để thử lòng tin của mình” (3).

Chiến thắng 30 tháng 4 đã khẳng định chân lý: “Bất kỳ một quốc gia nào, dù có hùng mạnh đến đâu, nếu dùng bạo lực để áp đặt ý chí của mình lên dân tộc khác thì cuối cùng nhất định thất bại” (4). Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, Hội đồng hòa bình thế giới đã ca ngợi: “Hai tiếng Việt Nam luôn luôn cổ vũ, động viên tất cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới” (5).

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước ta bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, và đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Xây dựng chế độ mới của dân,do dân và vì dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đặc biệt sau hơn 30 năm (1986-2016) đổi mới đất nước, tăng trưởng kinh tế luôn ở mức rất cao, 30 năm qua bình quân tăng trưởng 6,6% một năm, có năm đạt trên 8,4%... Thu nhập bình quân đầu người từ chỗ chỉ 100 USD trước Đổi mới, giờ đã tăng lên trên 2.109 USD. 30 năm đổi mới là một kỳ tích, có ý nghĩa lịch sử quan trọng với sự phát triển của đất nước. Cũng có những vấp váp, khó khăn nhưng Việt Nam đã đi đúng hướng khi tinh thần xuyên suốt là “đổi mới hay là chết”. Và cũng nhờ độc lập, tự chủ về kinh tế nên đến nay đất nước đã có vị thế quan trọng trong khu vực và thế giới.

42 năm đã trôi qua, kể từ ngày chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, đất nước Việt Nam liền một dải, đang vươn lên, hội nhập cùng với bạn bè quốc tế. Một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Tư tưởng, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước được thể chế hoá thành pháp luật, cơ chế, chính sách. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã cho Việt Nam đạt được những bước phát triển mới, có sức đi lên mới, giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn.

Hiện nay, trên thế giới, cùng xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, và hợp tác phát triển, vẫn tồn tại chủ nghĩa dân tộc cực đoan, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền trên bộ và trên biển. Trong nước, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ các dân, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, diễn biến phức tạp ở Biển Đông để kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Song chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế để tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh sáng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
NGUYỄN VĂN THANH

 

Chú thích:

(1)-Bộ Quốc phòng, Viện lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Tập IX trang 56.

(2)- Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Cơ Thạch: Vì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Nxb, Sự thật, H.1986, tr.48.

(3)-Ga-bri-en Côn-cô: Giải phẫu một cuộc chiến tranh, Nxb Quân đội nhân dân, H.2003, tr.313; 204.

(4)-Bài tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo khoa học: Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đăng trên Tạp chí Xưa và Nay, số tháng 4/2005.

(5)-Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, Nxb Sự thật, H.1977, tr.92, 106, 116, 170, 231, 275, 278, 291, 292. 
Link 
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 2.013
accessibility Hôm qua: 4.025
account_circle Trong tháng: 84.875
account_box Trong năm: 361.893
supervisor_account Tổng truy cập: 374.870