Phú Yên xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Cập nhật lúc:   09:14:30 - 06/07/2020 Số lượt xem:   53 Người đăng:   Administrator
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền các cấp, các ngành, phát huy vai trò tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng thời, xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, trong đó, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền giữ vai trò quyết định, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức được trực tiếp tham gia, cống hiến, phát huy trí tuệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới. Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.
Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Công văn số 525-CV/TU ngày 22/4/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa VI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả và đưa công tác tuyên truyền về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến, nhân rộng kịp thời với các mô hình thí điểm, các điển hình tiên tiến, tận dụng triệt để công nghệ số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, tích cực lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi; bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.
Chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; hình thành các nhóm nghiên cứu để có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu, chuyển hóa kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác xây dựng đội ngũ trí thức.
Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp; Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về số lượng và chất lượng; Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển; Đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò các hội trí thức; Tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức; Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 176
accessibility Hôm qua: 620
account_circle Trong tháng: 191.107
account_box Trong năm: 450.671
supervisor_account Tổng truy cập: 2.484.536