Ngành Tuyên giáo góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Cập nhật lúc:   15:32:09 - 31/07/2020 Số lượt xem:   88 Người đăng:   Administrator
Đồng chí Võ Văn Thưởng (đứng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên trong chuyến công tác tại tỉnh vào Đồng chí Võ Văn Thưởng (đứng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên trong chuyến công tác tại tỉnh vào
Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ đầu đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, coi đó là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là mặt trận quan trọng cùng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác dân vận của Đảng… góp phần xây dựng Đảng ta trở thành đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng 
Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8 - Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một dấu mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. 
90 năm qua, công tác tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, thực hiện định hướng tuyên truyền, giáo dục, động viên và cổ vũ nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước thành công, nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Đối với tỉnh Phú Yên, công tác tuyên giáo góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. 
Giai đoạn 2016-2020, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để tham mưu, định hướng, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo từng lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lý luận chính trị và việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc chỉ đạo, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ được quan tâm, chú trọng, với trọng tâm là hướng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước. Việc triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhiệm vụ trong thời gian tới 
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong 90 năm qua, trong thời gian đến, ngành Tuyên giáo Phú Yên tập trung tham mưu và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Một là, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Trước mắt, tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Hai là, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng; hướng dẫn, đôn đốc việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng hàng năm; định hướng tuyên truyền những nội dung trọng tâm hàng tháng; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. 
Ba là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, giai đoạn 2019-2024; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nội dung thông tin của báo chí... Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. 
Bốn là, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền miệng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền. Thực hiện điều tra dư luận xã hội từng năm theo đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: BÁ VĨNH
Năm là, đổi mới về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, ứng dụng các phương pháp hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu. Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng thực chất. 
Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, có khả năng tham mưu giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết, phù hợp với thực tiễn.
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn tỉnh đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây là dịp để ngành Tuyên giáo nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Phú Yên ngày càng phát triển nhanh, bền vững.
NGUYỄN VĂN SỰ
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nguồn: Báo Phú Yên ngày 31/7/2020
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 226
accessibility Hôm qua: 830
account_circle Trong tháng: 210.257
account_box Trong năm: 525.450
supervisor_account Tổng truy cập: 2.559.315