Thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ iNUT

Cập nhật lúc:   14:48:51 - 05/06/2019 Số lượt xem:   956 Người đăng:   Administrator
Hội đồng tư vấn thẩm định theo Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 22/5/2019 của Sở KH&CN Phú Yên Hội đồng tư vấn thẩm định theo Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 22/5/2019 của Sở KH&CN Phú Yên
Sáng ngày 30/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ iNUT.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ iNUT đã thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật Inut Platform”. Kết thúc nhiệm vụ, doanh nghiệp đã thu được các sản phẩm như iNUT PLC, iNUT sensor, iNUT Monitoring, iNUT Control, iNUT Transportation, iNUT Smart Cities, iNUT MNC, Inut Manufacturing, Inut Oil-Gas-Mining, iNUT Smart Buildings…

Hồ sơ đăng ký của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ iNUT đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 13/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước; nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật Inut Platform”.

Với kết quả nghiên cứu đạt được, nhiệm vụ đã được Hội đồng đánh giá xác nhận, thống nhất đề nghị Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Inut.
 

Theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 về doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp KH&CN sẽ được:

1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 về doanh nghiệp KH&CN. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới. Doanh nghiệp KH&CN không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

2. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Doanh nghiệp KH&CN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở KH&CN có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích KH&CN. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất và quản lý thuế.

3. Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp KH&CN thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp KH&CN thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng kết quả KH&CN, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn. Đối với doanh nghiệp KH&CN có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay; Đối với doanh nghiệp KH&CN có dự án KH&CN khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp KH&CN tiếp cận. Doanh nghiệp KH&CN đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.

4. Việc giao tài sản kết quả KH&CN hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Việc giao tài sản kết quả KH&CN hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước cho doanh nghiệp KH&CN thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

5. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả KH&CN Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp KH&CN được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Trong trường hợp phát sinh chi phí mua nguyên vật liệu để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp chi trả các khoản chi phí phát sinh cho các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước. Doanh nghiệp KH&CN được sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả KH&CN. Doanh nghiệp KH&CN được ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ của Nhà nước. Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy định của Nhà nước về dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ. Doanh nghiệp KH&CN được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN trong trường hợp sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nhóm 2 khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ Doanh nghiệp KH&CN đầu tư cho cơ sở vật chất – kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại cho vay. Doanh nghiệp KH&CN có dự án tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp KH&CN tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau khi có kết quả được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN công nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; trường hợp kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh thì Nhà nước sẽ xem xét mua kết quả đó. Doanh nghiệp KH&CN được các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN để phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp KH&CN có thành tích trong hoạt động KH&CN, thương mại hóa sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được vinh danh, khen thưởng.


Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Nguồn: Sở KH&CN tỉnh Phú Yên
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 366
accessibility Hôm qua: 394
account_circle Trong tháng: 231.281
account_box Trong năm: 93.414
supervisor_account Tổng truy cập: 2.922.534