Thông báo Thông báo

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật lúc:   14:17:27 - 03/11/2020 Số lượt xem:   281 Người đăng:   Administrator
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Công văn hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên báo chí.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong xã hội. Định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt. Cụ thể:

Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Nêu rõ, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng là công việc định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ tới gắn với thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng với tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội về đại hội đảng bộ các cấp,Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 2: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội XIII của Đảng

Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tập trung phân tích, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo.

Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng: Tập trung tuyên truyền các nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội.

Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Ngoài các nội dung nêu trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung được nêu trong Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 234
accessibility Hôm qua: 830
account_circle Trong tháng: 210.265
account_box Trong năm: 525.458
supervisor_account Tổng truy cập: 2.559.323