ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT LIỆT ĐỂ ĐƯA PHÚ YÊN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Cập nhật lúc:   14:56:39 - 26/02/2018 Số lượt xem:   2150 Người đăng:   Administrator
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XVI. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XVI.
HUỲNH TẤN VIỆT
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Phú Yên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh trên một số cây trồng, thủy sản tái diễn, đặc biệt cơn bão số 12 (Damrey) vào đầu tháng 11 đã gây ra thiệt hại nặng về tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh khó khăn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết thống nhất, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ, chia sẻ kịp thời của Trung ương, các tỉnh, thành phố và đồng bào cả nước, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2017. Đáng chú ý, nền kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng 7,8%; thu ngân sách hơn 3.810 tỷ đồng, vượt 30% dự toán Trung ương giao, vượt 0,5% dự toán tỉnh và tăng 18% so với năm trước. Tập trung thực hiện và phối hợp, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng và tổ chức khởi công triển khai nhiều dự án lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi đáng kể bộ mặt của tỉnh. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng, tăng 9,4% so năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,8%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có tiến bộ; nội bộ luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất; tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Đặc biệt đã tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên đầu năm 2018 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp..., đây là cơ hội để Phú Yên giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đặc biệt coi trọng xây dựng, phát huy vai trò nêu gương, tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp - đây là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chỉ ra và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm. Quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hàng năm đều ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định nhằm cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và bí thư cấp ủy các cấp; Quy định thẩm quyền người đứng đầu xử lý cán bộ dưới quyền bằng biện pháp tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân… Các quy định này đang được các cơ quan tham mưu tích cực nghiên cứu, xây dựng để triển khai thực hiện.

Hàng năm, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp đều xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để thực hiện và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện việc đánh giá cán bộ là người đứng đầu đảm bảo thực chất, trong đó đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện theo quý.
 
Một góc thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Tư liệu
Tính nêu gương của người đứng đầu còn thể hiện qua sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các công việc còn tồn đọng, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa một số nội dung liên quan việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy đã thực hiện việc phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy và cấp ủy viên phụ trách địa bàn, nhất là các địa bàn khó khăn, miền núi, bãi ngang ven biển... Qua thực hiện nhiệm vụ, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp đã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và vận động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, giúp nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống..., góp phần xây dựng hình ảnh, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và người cán bộ lãnh đạo nói riêng.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở thành tựu đạt được trong những năm qua và thực tiễn tình hình địa phương, Tỉnh ủy đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện; trong đó các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung đó là:

Một là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện quan điểm định hướng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, từ đó tăng cường nghiên cứu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đột phá để khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội địa phương với phương châm quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hai là, chú trọng xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, chiến lược, góp phần làm sôi động môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, tạo động lực phát triển cộng đồng doanh nghiệp, phát triển kinh tế địa phương. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; đồng thời kiên quyết xử lý và yêu cầu cấp thẩm quyền xử lý các nhà đầu tư, dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư...

Ba là, quyết liệt thực hiện các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, nhân dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu của xã hội. Phối hợp tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp.
 
Đoàn viên, thanh niên đón mừng năm mới ở Mũi Điện. Ảnh: Trần Quới
Bốn là, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”; xử lý nghiêm và kịp thời đưa ra khỏi hệ thống chính trị các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực, làm việc trì trệ, kém hiệu quả. Tập trung hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm là, tăng cường thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con Phú Yên ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Phú Yên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới trên con đường phát triển vì mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
Hội thành viên
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 259
accessibility Hôm qua: 361
account_circle Trong tháng: 267.873
account_box Trong năm: 137.634
supervisor_account Tổng truy cập: 3.133.072